Black Ribbon

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

IMG 8222

 

 

pdfวงกลม 1 ปก

pdfวงกลม 2 คำนำ

pdfวงกลม 3 สารบัญ

pdfวงกลม 4 คู่มือการใช้

pdfวงกลม 5 มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้

pdfวงกลม 6 แบบฝึกทักษะ

 

ปยพร  โสมนส2

ครูปิยพร โสมนัส

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

Copyright © 2017 : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่ตั้ง 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
Tel. 032425070 , Fax. 032425809E:mail:info@promma.ac.th